Nowe formularze PIT 2018 dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych po 1 stycznia 2017 r. - obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Pobierz druki PIT do rozliczeń podatkowych PIT28, PIT 28A, PIT28B, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT38, PIT39, oraz wszystkie potrzebne załączniki PITD, PITO,PIT2K PITB, PITBR, PITM, PITZ, PITZG druk PRZELEWU do US oraz broszury informacyjne do formularzy PIT.

Wszystkie druki są w formacie PDF.

*masz problem z otwarciem plików w formacie PDF  POBIERZ darmowy program Adobe Reader w polskiej wersji językowej

Masz problem z wypełnieniem deklaracji PIT?

Polecamy programy do rozliczeń podatkowych PIT 2018, które ułatwią  ci pracę. Są proste w obsłudze i nawet osoba nie znająca się na podatkach wypełni szybko PIT za 2017 rok. Mozesz pobrać program na swój komputer, zainstalować i rozliczyć podatek swój i znajomych - nie ma ograniczenia w ilości podatników.Ale mamy też wersję bez instalacji programu -  PIT online.

Więcej o programach możesz przeczytać w dziale ROZLICZENIE PODATKU


FORMULARZ PIT 28

/ryczałt/
Formularz PIT28 dedykowany jest dla podatników, którzy uzyskują przychody z:
· pozarolniczej działalności gospodarczej,  
· tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub  
· innych umów o podobnym charakterze,  zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej.
Pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego składają deklarację PIT28 wraz z załącznikiem PIT28A (informacja o przychodach z działalności prowadzonej na własne nazwisko) lub PIT 28B (informacja o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych).

Pobierz     Rozmiar 90,16KB


FORMULARZ PIT 28A

/ryczałt osoba/
Jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Formularz ten może być składany tylko i wyłącznie jako załącznik do zeznania PIT-28.
Pobierz     Rozmiar 38,07KB


FORMULARZ PIT 28B

/ryczałt spółka/
Formularz ten może być składany tylko i wyłącznie jako załącznik do zeznania PIT-28.
Jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki, bądź spółek, osób fizycznych.
Pobierz     Rozmiar 95,43KB


FORMULARZ PIT 36

/firma/
Formularz PIT36 dedykowany jest dla podatników, którzy uzyskali dochody z:
· działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych,  
· działów specjalnych produkcji rolnej,  
· najmu lub dzierżawy,  
oraz jeżeli podatnicy uzyskali inne dochody bez pośrednictwa płatników:
· ze stosunku pracy z zagranicy,
· z emerytur i rent zagranicznych,  
· z działalności wykonywanej osobiście - (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek, co występuje najczęściej przy zatrudnieniu przez podmioty zagraniczne oraz przy wykonywaniu usług w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Często występuje przy świadczeniu usług poprzez portale aukcyjne czy przy sprzedaży usług reklamowych online (systemy get paid).
Jeżeli podatnik uzyskał w 2011r. choć raz dochód takiego rodzaju, formularzem właściwym będzie PIT36.
Rozliczy się tam zarówno z dochodów, od których płatnik nie pobrał zaliczki (np. z działalności gospodarczej), jak i z dochodów, od których płatnik pobrał zaliczkę (np. ze stosunku pracy czy z emerytury).
PIT36 będzie również formularzem właściwym, jeżeli podatnik jest zobowiązany do doliczenia do swojego dochodu dochodów małoletnich dzieci.
PIT 36 można złożyć:
· wspólnie z małżonkiem,
· jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Pobierz     Rozmiar 144,03KB


Broszura informacyjna do PIT36

Pobierz     Rozmiar 460,57 kb


FORMULARZ PIT 36L

/liniowy/
Formularz PIT36L dedykowany jest dla podatników, którzy uzyskują dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%.
Pobierz     Rozmiar  89,35KB


Broszura informacyjna do PIT36L

Pobierz     Rozmiar  252,96 kb


FORMULARZ PIT 37

/praca/
Formularz PIT37 dedykowany jest dla podatników, którzy:
· nie uzyskali dochodów z działalności gospodarczej,  
· nie uzyskali dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej,  
· nie muszą doliczyć dochodów małoletnich dzieci, a zarazem uzyskali dochód opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatników (tzn. jeżeli wypłacający wynagrodzenie pobrał zaliczkę na podatek).
PIT37 wybiorą zatem podatnicy, osiągający m.in. takie dochody:
· wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej;  
· emerytury i renty krajowe, również renty strukturalne i socjalne;  
· dniówki obrachunkowe i inne przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;  
· zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe);  
· stypendia;  
· dochody z umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, za zasiadanie w radzie nadzorczej, za działalność sportową;  
· dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych;  
· należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanych.
PIT 37 można złożyć:
· wspólnie z małżonkiem,
· jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
UWAGA! Nie można złożyć PIT-37, jeżeli rozlicza się dochody małoletniego dziecka albo, jeżeli obniża się dochody o straty z lat ubiegłych.
Pobierz     Rozmiar 104,25KB


Broszura informacyjna do PIT37

Pobierz     Rozmiar 373,15 kb


FORMULARZ PIT 38

/kapitał/
Formularz PIT38 przeznaczony jest dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe.
Formularz ten powinni wybrać podatnicy, którzy uzyskują przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także z odpłatnego zbycia:
· papierów wartościowych;  
· pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka);  
· pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających;  
· udziałów w spółkach mających osobowość prawną
Zeznanie PIT38 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
W zeznaniu tym należy wykazać również przychód/dochód uzyskany ze odpłatnego zbycia papierów wartościowych, nabytych przed 1 stycznia 2004r., z wyjątkiem przychodu:
· z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997r.;  
· z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004r.;  
· z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004r.  
Jeżeli jednak odpłatne zbycie zostało dokonane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas i przychody te należy wykazać w zeznaniu PIT-38.
Nie wszystkie kwoty wykazane w PIT-8C należy wykazać w PIT-38. Niektóre mogą być zwolnione z podatku. Ponadto część kosztów należy obliczyć samodzielnie.
W zeznaniu należy wykazać kwoty należne, choćby nie były jeszcze otrzymane. Należy również wykazać przychody uzyskane z obrotu prawami na giełdzie nowojorskiej (NYSE) oraz na giełdach wszystkich innych państw, które w umowach o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, określają miejsce opodatkowania takich dochodów jako kraj zamieszkania podatnika.
Obrót akcjami w kraju, z którym Polska nie podpisała takiej umowy, podlega opodatkowaniu tylko w kraju, w którym przychód faktycznie jest uzyskiwany - wg tamtejszego prawa podatkowego.
Pobierz     Rozmiar 64,84KB


Broszura informacyjna do PIT38

Pobierz     Rozmiar 106,67 kb


FORMULARZ PIT 39 

/nieruchomości/  
Formularz PIT39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
  Pobierz     Rozmiar 67,38KB


Broszura informacyjna do PIT39

Pobierz     Rozmiar 233,47 kb


ZAŁĄCZNIK PIT D

/budowlane/
Pobierz     Rozmiar 126,21KB
Jest to informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych. Załącznik do zeznań:PIT28, PIT36, PIT37    
UWAGA! Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PITD. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.
Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PITD składają oświadczenie PIT-2K.
Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:

-na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. (część B.1.),
-na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
-na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w tych latach,
-w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Wysokość wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego ustala się na podstawie dowodu wystawionego przez podmiot (bank lub inną instytucję kredytową) uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego lub przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielenia kredytu (pożyczki).
Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania. Należy je jednak przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację. Załącznik ten należy dołączyć do zeznania składanego przez jednego z małżonków (PIT-28, PIT-36, PIT-37) bądź do wspólnego zeznania małżonków (PIT-36 lub PIT-37).
Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2009 r. po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.
Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony PIT/D.
 


Broszura informacyjna do załącznika PITD

Pobierz     Rozmiar  208 kb


ZAŁĄCZNIK PIT O

/inne ulgi/ 

Pobierz     Rozmiar 106,03KB
Jest to informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku.
Załącznik do zeznań: PIT28,  PIT36,  PIT37.
UWAGA! W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PITO.

Formularz załącznika PIT/O jest niezbędny do rozliczenia ulg podatkowych (z wyjątkiem ulg mieszkaniowych). Chodzi zarówno o odliczenia od dochodu, jak i podatku. W pierwszej grupie będzie mowa m.in. o darowiznach, wydatkach na cele rehabilitacyjne, czy nowej uldze na innowacje. Odliczeniu od podatku podlega natomiast ulga uczniowska oraz nowa ulga związana z zatrudnieniem pomocy domowej.
Podobnie jak w poprzednich latach w przypadku łącznego rozliczenia małżonków należy dołączyć jeden załącznik PIT/O, zaś w przypadku indywidualnego rozliczenia, gdy każdy z małżonków korzysta z ulg, do urzędu skarbowego powinny trafić dwa załączniki od każdego z małżonków odrębnie.
Darowizny limitowane
Pierwszą pozycję do odliczeń od dochodu zajmują odliczenia darowizn z limitem przewidziane na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Podatnik może odliczyć darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, organizacjom pożytku publicznego, które je realizują, oraz darowizny przekazywane na cele kultu religijnego oraz darowizny związane z krwiodawstwem.
Z kolei listę organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.
Odliczenie darowizn na organizacje pożytku publicznego i cele kultu religijnego ograniczone są do wysokości 6 proc. dochodu. Limit ten dotyczy wszystkich tego typu darowizn łącznie. W sumie wszystkie darowizny (na kult religijny i np. kilka organizacji pożytku publicznego) nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Kwota przekraczająca limit nie będzie podlegała odliczeniu. Jeżeli dochód podatnika wyniesie np. 10 tys. zł, to odliczenie z tego tytułu może wynieść maksymalnie 600 zł. Taką kwotę będzie mógł podatnik odliczyć nawet w sytuacji, gdy przekaże darowizny na sumę 700 zł.
Odliczeniu mogą podlegać także darowizny rzeczowe. W przypadku gdy przekazane towary są opodatkowane VAT za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Zarówno darowizny rzeczowe, jak i pieniężne muszą być odpowiednio udokumentowane. Darowizny pieniężne podlegają odliczeniu tylko pod warunkiem ich wpłaty na konto. Dokumentem, który trzeba w tym przypadku posiadać, jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Darowizny rzeczowe dokumentuje się oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu oraz dokumentem, z którego wynika wartość darowizny. Nie odlicza się darowizn zwróconych ani darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub które zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Darowizny kościelne
PIT/O w rubryce dotyczącej darowizn odliczanych od dochodu przewiduje także możliwość odliczeń darowizn wynikających z odrębnych ustaw. Chodzi o tzw. darowizny kościelne, gdyż wynikają one z ustaw regulujących stosunki państwa i różnych działających w Polsce kościołów.
W przypadku Kościoła katolickiego odliczenie zawarte jest w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.)
Darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych nie dopisuje się do dochodu.
Ponieważ ustawodawca nie przewidział w tym wypadku żadnego limitu, cała kwota darowizny może być odliczona od dochodu. Darowizny kościelne muszą być wpłacane na konto obdarowanego. Pozostałe obowiązki ciążą już na obdarowanym. W ciągu dwóch lat musi on przedstawić sprawozdanie z przeznaczenia darowizny.

Ulga rehabilitacyjna
Kolejna pozycja w PIT/O przeznaczona jest dla tzw. ulgi rehabilitacyjnej (art. 26 ust. 1 pkt 6). Pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy).
Za ww. wydatki uważa się wydatki poniesione na:
· adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
· przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
· zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
· zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
· odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
· odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
· opłacenie przewodników osób niewidomych I4) lub II5) grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
· utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
· opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
· opłacenie tłumacza języka migowego,
· kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
· leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
· odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,
· używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
· odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne i osoby, na których utrzymaniu są niepełnosprawni. Jeżeli z ulgi korzysta niepełnosprawny podatnik, musi on posiadać m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, czy decyzję o rencie z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Długą listę wydatków podlegającą odliczeniu przez niepełnosprawnego w ramach ulgi rehabilitacyjnej zawiera art. 26 ust. 7a (kolejne przepisy dotyczą warunków skorzystania z ulgi) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niektóre z nich są ograniczone. Na przykład w przypadku odliczeń na przewodników dla osób o I lub II stopniu inwalidztwa maksymalne odliczenie wynosi 2280 zł.
Także opiekunowie niepełnosprawnych mogą skorzystać z ulgi. Podstawowy warunek to opieka nad: współmałżonkiem, dzieckiem własnym lub przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, teściem, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Kolejny warunek polega na tym, że osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika nie może w roku podatkowym uzyskać dochodów większych niż 9120 zł.
Kolejna rubryka dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu. Należy je uwzględnić w wypadku gdy kwoty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Odliczeniu podlegają zarówno zwroty dokonane w roku podatkowym, jak i w latach 2005-2009 (w części, w jakiej nie znalazły pokrycia w dochodzie za te lata).
Zgodnie bowiem z art. 26 ust. 7h ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. – kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, przekraczająca kwotę dochodu, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika
Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.
Ulga jest limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł.
Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Wydatki na nabycie nowych technologii
Za nowe technologie, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.). Z kolei, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa wyżej, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.
Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła. Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku Broszura do PIT/O STR. 6 poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono przedmiotowe wydatki. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy.
Uwaga! Wyżej przytoczone informacje nie odzwierciedlają pełnego brzmienia art. 26c ustawy. Dlatego też przed dokonaniem odliczenia w zeznaniu podatkowym wskazane jest zapoznanie się ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi przedmiotowej ulgi, zawartymi w powołanym przepisie.

Odliczenia od podatku
Znacznie krótsza jest lista odliczeń od podatku znajdująca się na stronie 2 załącznika PIT/O.
W pierwszej pozycji znajduje się ulga na wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji urzędu skarbowego. Z ulgi tej będą korzystać podatnicy kontynuujący odliczenia na zasadzie korzystania z praw nabytych.
Kolejne odliczenie od podatku związane jest z zatrudnieniem przez podatników prowadzących gospodarstwo domowe, osoby bezrobotnej na podstawie tzw. umowy aktywizacyjnej. Chodzi o pomoc domową. Podatnik taki będzie miał prawo do odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej osoby, które bezpośrednio go obciążają. Odliczenie przysługuje pod warunkiem wcześniejszego odprowadzenia składek: połowy składki emerytalnej, połowy składki rentowej i składki wypadkowej. Wcześniej pracodawca musi zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek, a do 15 dnia każdego miesiąca powinien składać dokumenty rozliczeniowe. Poza tym musi rozliczać finansowaną przez zatrudnionego dobrowolną składkę chorobową.
Kolejna ulga z tytułu wychowywania dzieci przysługuje podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskującemu dochody opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Kwota odliczenia wynosi 92, 67 zł miesięcznie na każde dziecko.
Ostatnia część D załącznika PIT/O zawiera informacje o przekazanych darowiznach wyszczególnionych w punkcie B załącznika oraz osobach obdarowanych. Chodzi o pełną nazwę obdarowanego, dokładny adres i kwoty przekazanych darowizn (bez względu na to, czy odliczenie jest limitowane, czy nie).


Broszura informacyjna do załącznika PITO

Pobierz     Rozmiar 233,21 kb


Załącznik PIT 2K

Pobierz   Rozmiar 178,16KB


Załącznik PIT B

Pobierz Rozmiar 56,17KB


Załącznik PIT BR

Pobierz Rozmiar 242,52KB


Załącznik PIT M

Pobierz  Rozmiar 102,58KB


Załącznik PIT Z

Pobierz Rozmiar 102,76KB


Załącznik PIT ZG

Pobierz Rozmiar 135,15KB


 

Początek strony